دانلود رمان عاشقانه شانزده سال فکر سیاه 0 4

دانلود رمان عاشقانه شانزده سال فکر سیاه

قسمتی از متن رمان: خوشحال از اینکه بحث رو عوض کرده سریع یه دروغ تو ذهنم ساختم و بلغور کردم: خب من، اومده بودم سفر سیاحتی، داشتم قدم میزدم که راه رو گم کردم،...

دانلود رمان عاشقانه و طنز ماهرو 0 5

دانلود رمان عاشقانه و طنز ماهرو

قسمتی از متن رمان: رفتم کنارش نشستم اشکاشو پاک کردم دستشو تو دستام گرفتمو به چشماي پر از دردش خيره شدم ولي چيزي نگفتم فقط لبخند زدم. خودش سکوتو شکست و گفت:ماهرو ماهرو من...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بورسیه جدایی 0 5

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بورسیه جدایی

قسمتی از متن رمان: بعد از شنيدن اين حرفش شوکه شدم .راستش انتظار نداشتم اون اين حرف را بهم بزنه . تو خودم رفتم .با کمي تامل جواب دادم :اووووووم ….دارم سعي ميکنم بهش...

دانلود رمان روز های سرد عاشقی 0 5

رمان عاشقانه روزهای سرد عاشقی

قسمتی از متن رمان: ﻫﻨﻮز از ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﺧﯿﻠﻰ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪاى وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻰ از ﭼﺮخ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد. ﺻﺪاى ﻫﻰ و ﻫﻮى ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎى اﺗﻮﺑﻮس را ﭘﺮﮐﺮد . راﻧﻨﺪه ﺳﺮﯾﻊ...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی در امتداد اجبار 0 11

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی در امتداد اجبار

قسمتی از متن رمان: سریع خودکار دفترمو توی کولم انداختم و از کلاس خارج شدم.. مثل جوجه دنبالم میدویید و اصرار میکرد : نده هی ندا .. بیا بریم.. همین یه بار. دستمو به...

دانلود رمان هم خون 0 10

رمان ماجرایی و زیبای هم خون

قسمتی از متن رمان: _تو اینجا چه گ*هی میخوری؟ باز کلماتشو میکشید..دیگه واقعا اشک میریختم…اون داشت چیکار میکرد.خدایا! رفتم روبروش ایستادم و با انگشت اشارم زدم رو سینش: _تو چیکار داری با خودت میکنی؟ها...