دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی باتلاق عشق 0 13

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی باتلاق عشق

قسمتی از متن رمان: لبخندش روی لبش بیشتر کش اومد . آیناز از اتاق بیرون رفت .من هم سریع لباسهام رو عوض کردم .شالم رو طبق معمول مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم...

دانلود رمان عاشقانه و اکشن دلربای من 0 15

دانلود رمان عاشقانه و اکشن دلربای من

قسمتی از متن رمان: تماس قطع کردم !گوشی رو کف دستم کوبیدم..ناخداگاه اخم هایم درهم شد…اشتباه؟ !این یک کلمه داشت بهم می ریخت منو !ممکنه حرف های عمو ….تمام افکارم پس زدم ..نه نه...

دانلود رمان عاشقانه و طنز سکوت یک تردید 0 24

دانلود رمان عاشقانه و طنز سکوت یک تردید

قسمتی از متن رمان: منم که پررو بهم برخورد…کم نیاوردم و جوابشو دادم:هه هه بسی خندیدیم…خواب دیدی خیره آقا…من داشتم به پاهام نگاه می کردم که له شده!!!ولی چون نور خورشید دقیقا روی پاهای...

دانلود رمان عاشقانه و هم خونه ای آسمان مشکی 0 47

دانلود رمان عاشقانه و هم خونه ای آسمان مشکی

قسمتی از متن رمان: در خونه رو باز کردم یه سلام بلند دادمو رفتم بالا تا لباسامو عوض کنم از نردها سر خوردم اومد پایین مامانم همیشه با این کارم کفری میشد مامانم توی...

دانلود رمان جنایی و عاشقانه انقباض زندگی 0 59

دانلود رمان جنایی و عاشقانه انقباض زندگی

قسمتی از متن رمان: سریع بلند شدم و به بابا نگاه کردم…تلخ بود…خیلی تلخ بود…نگاهم کرد که اشکام روی گونه هام راه گرفت…طاقت نگاه شرمنده شو نداشتم…بابای من بیگناه بود…مطمئن بودم!دستبند به دست درحالی...

دانلود رمان عاشقانه و تخیلی شاهزاده ای از آسمان 0 34

دانلود رمان عاشقانه و تخیلی شاهزاده ای از آسمان

قسمتی از متن رمان: هنوز هم با یادآوری اون روز به خودم به خاطر این فضولی بیموقع لعنت میفرستم؛ ولی مشکل از اون جایی شروع شد که روز عقد با تمام ذوق یه دختر...

دانلود رمان عاشقانه و پلیسی اون روی زندگی 0 95

دانلود رمان عاشقانه و پلیسی اون روی زندگی

قسمتی از متن رمان: امتحانات ترم اول شروع شده بود و من با اینکه بازیگوشیام زیاد بودن ولی همه شونو خوب پاس کرده بودم ! از اب که بیرون اومدم تازه سرما بجونم رخنه...