ترسناک حادثه ای خارجی رمان

دانلود رمان شیفت خون آشام

دانلود رمان شیفت خون آشام

 

 

نام کتاب: شیفت خون آشام

نویسنده : تیم اورورک (مترجم: صبا ایمانی)

ژانر : ترسناک , هیجانی

تعداد صفحات : ۳۴۰

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) , جاوا (JAR) و نسخه کامپیوتر (pdf)

 

 

 

خلاصه رمان : 

هادسون(Kiera Hudson) پلیس تازه کار ۲۰ ساله ای است که بعد از تمام شدن دوره ی آموزشی اش به شهر متروک و دورافتاده ای به نام رگد کوو (Ragged Cove) فرستاده میشود، شهری که زندگی اش را برای همیشه عوض میکند. او در طی تحقیقاتش درمورد قتل های مخوف زنجیره ای، نبش قبرها، و مفقود شدن مردم پی میبرد که زندگی خودش هم درخطر است. هادسون باید حقیقت را از زیر خاک بیرون کشیده و بفهمد چه کسی-یا چه چیزی- پشت این مرگ های وحشتناک است.

 

 

 

قسمتی از متن رمان:

اسم من کیرا هادسون است، بیستسالمه و هجدهماهه که افسر پلیس ادارهي هونشااایر در جنوب بربی انگلسااتان هسااتمح به مح تمام شاادن دورهي ) فرسااتاده شاادمح Ragged Cove آموزشاایام به شااهر ساااحلی رود کوو ( شایعاتی درمورد سخت بودن شرایط آنجا شنیده بودمح البته فرستاده شدنم اجباري از طرف رئیسم نبود بلکه بخاطر پیشنهاد وسوسه برانگیزي بود که به من دادند و من نتوانسااتم آن را رد کنمح مزایاي رفتنم به رود کوو، جایی براي اقامت بصااورر رایگان، کاري شاابانه و به دور از مردم، و کمی هزینه اي به مبلغ پنجهزار پوند بود که سالانه بطور یکجا پرداخت میشدح
وقتی به همکارهایم وفتم که شاا ل را قبول کردم، بع اای از آنها عصاابی خندیدند و وفتند فشااار کار در آنجا به قدري بالاساات که یی سااال هم دوام نمیآورم و نمیتوانم آن پول را بگیرمح شاارایط کاري ام به این صااورر بود: شایفت شاب بودم و هرشاب از سااعت هفت بروب تا هفت صابا فردا باید ساارکار میبودمح حالا که به عقب نگاه میکنم میفهمم چرا دوسااتانم بعد از شاانیدن قبول کار ابروهایشااان را بالا انداختند و با تعجب به من نگاه کردند،

 

 

 

دانلود رمان با فرمت PDF

دانلود رمان با فرمت APK

دانلود رمان با فرمت EPUB

1+

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب ارسال کنید.