برچسب گذاری توسط: اشعار

0 130

زندگی راز بزرگی است که در ما جاریست

زندگی راز بزرگی است که در ما جاریست مــــی روم در ایــــوان ، تــا بــپــرســم از خــود زنـــدگـی یــعـنــی چــه ؟ مــــادرم ســیـنــی چـــایــی در دســت . . . گــل لــبـخــنـدی چــیــد ، هــدیــه اش داد بــه مــن...